fbpx
TELLMANN Dronningensgate 28 N-0154 Oslo
(+47) 22 700 820

Prosessforbedring

Gode prosesser er en forutsetning for forutsigbar arbeidsflyt og effektivitet i organisasjoner. Dette gjelder både i kritiske forretningsprosesser og i støtteprosesser.

Hvorfor er dette viktig

De fleste virksomheter opplever konstant krav om og behov for utvikling av virksomheten. Utvikling på selskapsnivå fordrer tilsvarende fokus på endringer i virksomhetens ulike prosesser. Viktigheten av fokus på omstilling i arbeidsmønstre og prosesser kan eksemplifiseres i de mange mislykkede innføringer av IT løsninger som kjøres som rene IT prosjekt. I slike prosjekter er behovet for omstillingsstøtte og prosessendringer gjerne undervurdert eller ignorert.

Prosessforbedring

Hva mener vi med prosessforbedring

Prosessforbedring handler om å sette virksomheten i stand til å imøtekomme nye krav og løse arbeidsoppgaver på en bedre måte, gjerne i kombinasjon med at det tas i bruk nye og forbedrede verktøy eller teknologi. Fokus er alltid å skape varig forbedring, ikke midlertidig økt effektivitet.

Vi snakker om prosessforbedring når det gjelder å

  • innføre nye, endre eller effektivisere eksisterende prosesser
  • sikre at roller og tilhørende ansvar og ansvarsområder er etablert på best mulig måte og tydelig kommunisert
  • effektivisere og endre prosesser ved innføring av nye IT løsninger og forretningssystemer

Hva kan vi tilføre

I prosessforbedringsinitiativ tar vi i Tellmann utgangspunkt i et tydelig, dokumentert og omforent fremtidsbilde.

Dette fremtidsbildet etableres på bakgrunn av en dokumentert nåsituasjonen (kan etableres gjennom en prosesskartlegging). Med både fremtidsbilde og nåsituasjon avtegner det seg gap. I arbeidet med å forbedre prosessene adresseres dette gapet gjennom ulike tiltak gjennomført i en forutsigbar og styrt helhet. Vi benytter kjente og aksepterte beste praksis rammeverk på de prosessområder dette er relevant og ønskelig.  Dette gjør det mulig å tilpasse kombinasjonen av beste praksis og forfining av virksomhetsunike arbeidsrutiner i hvert enkelt prosessforbedringsinitiativ. Vi tilfører en strukturert tilnærming og velutprøvde metoder der vi forener det beste av metoder og rammeverk (f.eks. RIS og ITIL) med din virksomhets situasjon og behov.

Spesielle ferdigheter / kompetanse / evner

Med vår lange erfaring fra mange prosessforbedringsprosjekt med godt resultat vet vi hva som kreves for å lykkes med innføring og endring av prosesser.

Les mer om endringsledelse.

Vi kjenner suksesskriteriene og fallgruvene, som bristende kommunikasjon med organisasjonen og manglende eierskap i ledelsen, og hvordan disse kan motvirkes. Videre har vi konkrete tilnærminger og verktøy som sikrer god forankring av prosesser i virksomhetens strategi, mål og styringsmodeller.