fbpx
TELLMANN Dronningensgate 28 N-0154 Oslo
(+47) 22 700 820

Prosesskartlegging

Verdiskapning i alle virksomheter oppstår i stor grad gjennom prosesser. Gode prosesser sikrer ønskede resultater på effektivt vis. Enten det er i produksjon, salg, tjenesteytelse eller annen type virksomhet. Er prosessene i tillegg unike, kan dette gi konkurransefortrin. Det viktigste med prosesskartlegging er å hjelpe bedrifter med å bli mer effektive.

Hvorfor er dette viktig

For en virksomhet er det viktig å kjenne sine prosesser. Blant annet som en forutsetning for å drive forbedringsarbeid og endring. Dokumenterte prosesser danner utgangspunkt for både vellykket endring av og kontroll med risiko. Gjennom prosesskartleggingsarbeid etableres vital dokumentasjon samtidig som organisasjonen bevisstgjøres og mobiliseres. Vesentlige forhold knyttet til kultur, arbeidsmønstre og endringsvilje avdekkes og kan dermed hensyntas i viktige beslutninger om fremtidig veivalg for virksomheten.

Prosesskartlegging

Hva mener vi med prosesskartlegging

Gjennom prosesskartlegging fokuserer Tellmann på å skape gode forutsetninger for endring og forbedring. Dette gjøres gjennom å gjennomgå og kartlegge prosesser for å etablere tydelig dokumentasjon, samt forståelse, innsikt og kunnskap om dagens situasjon. Dette påvirker mulighetsbildet fremover og på denne måten identifiseres suksesskriterier for endringsarbeid og transformasjoner (organisasjonsendringer, innføring av nye IT løsninger, endring i tjenesteleveranser, etc).

Les mer om prosessforbedring.

Hva kan vi tilføre

Riktig og god innsikt i hvordan prosesser fungerer er grunnlag for gode beslutninger og kan derfor forhindre igangsetting av ufordelaktige tiltak og feilinvesteringer. På samme måte er en god prosesskartlegging en viktig forutsetning for et vellykket endringsløp.

Kartleggingsprosessen innebærer også en anerkjennelse av den enkelte medarbeiders rolle i det daglige arbeidet og kan, dersom kartleggingen utføres på en god måte, medføre økt motivasjon blant de berørte ansatte.

Les mer om endringsledelse.

Spesielle ferdigheter / kompetanse / evner

Tellmann har velutprøvd og effektiv metodikk for kartlegging av prosesser. Vi har lang erfaring fra mange bransjer.

I vår tilnærming legger vi vekt på å trekke ut det relevante og beste fra kjente og aksepterte metoder og rammeverk (f.eks RIS og ITIL) samtidig som din virksomhets situasjon og ditt ståsted hensyntas.