fbpx
TELLMANN Dronningensgate 28 N-0154 Oslo
(+47) 22 700 820

IT-analyse

God IT-analyse gir viktig beslutningsgrunnlag og er derfor en forutsetning for å lykkes med endringer. Tellmanns analyser tar utgangspunkt i din forretningsstrategi og markedsutvikling, og avdekker hvordan virksomheten bør organisere og drive konkrete tiltak for å lykkes.

En IT-analyse kan gi oversikt over dagens IT-kostnader og ytelsesnivå, kvalitet, IT-behov i årene fremover og fordeler og ulemper ved ulike driftsmodeller. Tydeliggjøring av problemstillinger, evaluering, og utforming av løsninger skjer i tett samarbeid med deg som kunde.

Vi har sammenstilt og etablert konkrete metoder og verktøy for å gjennomføre analyser basert på systematiserte erfaringer og lærdommen fra mange oppdrag.

IT-kostnadsfordelingsmodell

Innen IT-analyse tilbyr vi ledelsen et praktisk verktøy til å forstå, følge opp og styre både de direkte og indirekte kostnadene ved anskaffelse og drift av programvare, IT-tjenester eller driftsløsninger. Vår IT-kostnadsfordelingsmodell benyttes for å samle og strukturere virksomhetens løpende og prosjektbaserte IT-kostnader. Modellen er basert på våre solide kunnskaper innen IT-outsourcing kombinert med ”good practice” fra ITIL v3.0.

Verktøyet synliggjør nøyaktig hva det koster å produsere de enkelte IT-tjenester for din virksomhet, og lar deg fordele disse kostnadene – eller prise tjenestene dine – på en transparent og rettferdig måte.

Kostnadsbildeanalyse

IT-outsourcing i forskjellige former kombinert med riktig bruk av interne ressurser er et domene Tellmann har dyp kunnskap om. Vår kompetanse rundt anskaffelser og implementering er derfor unik – både i norsk og internasjonal målestokk. Vi har utstrakt erfaring med forhandling, inngåelse og oppfølging av avtaler. En gjennomgang av kostnadsbildet for IT-avtaler og IT-analyse, forutsetter en fullstendig analyse av de avtaler som foreligger med fokus på følgende:

 1. Reguleres kjøp av same type tjeneste gjennom flere kontrakter?
 2. Er det mulighet for gevinst gjennom konsolidering av kontrakter?
 3. Benchmark av priser.

På bakgrunn av analysen får du samlet oversikt over hvilke IT-avtaler som foreligger, hvilke tjenesteleveranser de enkelte avtaler regulerer, og om kjøp av samme type tjeneste reguleres gjennom flere avtaler. Oversikten vil gi deg et estimat på mulige kostnadsbesparelser som kan oppnås ved konsolidering, reforhandling eller flytting av IT-avtaler.

GRASP-analyse

Mange virksomheter ufordres når mål, utfordringer, krav, og behov er utydelige. Det er da det ligger størst risiko i å investere i prosjekter, infrastruktur eller løsninger. I verste fall kan det fattes investeringsbeslutninger på feil grunnlag, som gir den «riktige» løsningen – på feil problem.

Et bilde sier mer enn tusen ord. Vi tilbyr en enkel og likefrem metodikk som med minimal innsats gir deg en visuell oversikt over:

 • virksomhetens vedtatte målsettinger
 • utfordringer som må løses for å oppnå målene
 • løsningene som best kan møte utfordringene
 • tiltakene, tjenestene og produktene som er best egnet til å implementere løsningene

Dette bildet er et unikt kommunikasjonsmiddel som brukes til å aktivt engasjere og drøfte både strategiske og taktiske problemstillinger med de sentrale beslutningstakerne og premissgiverne i din virksomhet. Med vår velprøve metodikk oppnår du omforent forståelse av mål og utfordringer, og bunnsolid forankring av løsningsforslagene – ekstremt hurtig. Du skaper selv maksimal trygghet for at det investeres tid og penger i de riktige løsningene som virkelig er de beste for hele virksomheten.

Analyse av «Quick Wins» innen IT-styring

Alle virksomheter må kunne styre IT langs flere akser samtidig ift. leveranse av avtalt innhold, overholdelse av budsjetter og tidsfrister, optimal ressursdisponering, akseptabel risikoeksponering, riktig nivå av sikkerhet, og synliggjøring av avkastning på investeringer. IT-styring er en systematisk tilnærming til hvordan en virksomhet kan løpende håndtere dette ift. kompleksiteten som ligger i IT-drift, utvikling og innovasjon. Grad av modenhetsnivå i IT-styringen er som oftest avgjørende for hvor godt IT-lederen lykkes.

Har du utfordringer innen minst ett av disse områdene, kan vi enkelt finne rotårsakene og foreslå spesifikke grep for å komme på offensiven:

 • Frustrasjon med IT-tunge initiativ som overskrider budsjetter eller tilfører for lav verdi til virksomheten
 • Problemer ift.  overholdelse av regulatoriske, lovmessige eller avtalemessige forpliktelser
 • (Risiko for) negative hendelser med alvorlige konsekvenser for kunder eller omdømme
 • Duplisering av/overlapp i pågående IT-initiativ
 • Kronisk mangel på nødvendige IT-ressurser, kompetansebrist, og/eller dårlig arbeidsmiljø/klima
 • IT-drevne endringer som anklages for å ikke møte forretningsbehov
 • Flere kompliserte IT-driftsmodeller i samme virksomhet som krever unødig mye ressurser av IT
 • Løpede problemer med underleverandører ift. outsourcede tjenester
 • IT oppfattes som ren støttefunksjon i stedet for en del av virksomhetens verdikjede

Tellmann tilbyr en rask vurdering som avdekker rotårsaker til vedvarende utfordringer i IT-funksjonen. Vi bruker et velprøvd og tilpasset verktøy som bygger på CobiT og ITIL for å samle inn og bearbeide data om modenhet innen IT-styring. I evalueringen fremkommer anbefalinger til både kortsiktige og langsiktige konkrete tiltak som virksomheten kan iverksette for å løse de IT-relaterte utfordringene og komme seg videre.

Hva er ITIL?