Skip to main content

I samarbeid med nettverket Forretningsløsninger Norge, arrangerte vi torsdag 19. november vår første HR Digital Standup. Tre ulike leverandører som alle er ambisiøse innen strategisk HR var invitert. Denne gangen var det CatalystOne, 4human og Cornerstone som var med. Her får du en oppsummering av hovedpunktene fra webinaret.

Torsdag 19. november var fokus på ansattreisen og hvordan denne vil utvikle seg de neste årene. Leverandørene fikk muligheten til å fortelle om hvordan de ser på HR fra den ansattes perspektiv, og hvordan deres løsninger støtter opp under dette i årene som kommer. I tillegg fikk Bjørn Inge Dalen, assosiert partner i Tellmann, muligheten til å fortelle om hans synspunkter på dagens tema: fremtidens ansattreise. Hvordan vil denne fortone seg i årene som kommer, og hvordan påvirker dette teknologistøtten? Hva vil nye generasjoner forvente av verktøystøtte i sitt arbeidsforhold?

Du kan se opptak av HR Digital Standup Høst 2020 i sin helhet her:

Ansattreisen – hva snakker vi om og hvordan utvikler den seg?

Bjørn Inge Dalen er assosiert partner i Tellmann og har lang erfaring innen digital HR. Under HR Digital Standup gav han en innflyvning til temaet fremtidens ansattreise, og hvike trender vi ser påvirker denne.

Ansattreisen starter allerede før rekrutteringsprosessen, da det i fremtiden blir enda mer sentralt å gjøre seg attraktiv for mulige søkere. Employee branding, enten det er bærekraft eller mangfold, blir sentralt for å tiltrekke seg attraktive arbeidstakere. Som verdsetter hensikt fremfor eksempelvis lønn. Men også innenfor rekrutteringsprosessen skjer det mye på systemfronten. Gode løsninger er allerede på banen for å effektivisere kandidatprosessen, eller bruk av kunstig intelligens for å finne de riktige arbeidssøkerne. Ifølge Bjørn Inge vil rekruttering fremover i økende grad handle om å finne de riktige kandidatene – fremfor å bli funnet.

Ansattreisen
HR Digital Standup

Når vi kommer til onboarding-prosessen glemmer mange at det ligger et stort potensiale i å engasjere ansatte som skal begynne frem i tid. En enkel tilnærming kan være å utvikle en «onboarding-app», hvor ansatte kan flytte inn i virksomheten før de begynner. En noe mer fremtidsrettet løsning kan være å dele ut en VR-brille som kan ta de gjennom hilserunder, lokaler og HMS-rutiner, allerede før første arbeidsdag.

Når ansatte er på plass starter arbeidet med å utvikle de og anvende de hvor gjør best nytte for seg. Denne delen av ansattreisen omtales også som Human Capital Management (HCM). Kompetansekartlegging har vært et sentralt tema en god stund, men det er grunn til å tro at flere løsninger vil gå lengre i å støtte utvikling av personas. En avdeling er som et fotballag. En trenger ulike spillere og ulike roller. HR-verktøy begynner nå å få gode løsninger for å optimalisere sammensetninger og bygge personas for å sette sammen velfungerende og effektive team. Sammensetningene baseres på motivasjon, kompetanse og egenskaper.

Siste fase i en ansattreise, offboarding-fasen, er gjerne når en medarbeider skal inn i pensjonistenes rekker eller ønsker å forlate bedriften. Her er naturlig nok GDPR viktig å tenke på, slik at man ikke besitter persondata som ikke er relevant å beholde etter arbeidsforholdets slutt.

Ansattreisen er derfor bred og den inneholder mange muligheter. Vi ser derfor at enkelte systemleverandører velger å spesialisere seg på enkelte av de nevnte fasene, mens større virksomheter ønsker å dekke hele ansattreisen. Bjørn Inge avslutter sitt foredrag med å presentere oss for tre ulike trender som vil påvirke ansattreisen i fremtiden.

Trend #1 – Millenials

I løpet av de neste årene vil arbeidsstyrken preges av milleniumsgenerasjonen. De som er født i perioden tidlig 80-tall til midten av 90-tallet. Denne generasjonen vil dominere arbeidsstyrken frem til 2025. Dette er en generasjon som sammenlignet med sin foregående generasjon:

  • Søker utfordringer
  • Samarbeider
  • Trenger løpende tilbakemeldinger
  • Opptatt av egne insentiver
  • Skiller ikke mellom jobb og privat
  • Ikke særlig lojal

De strategiske HR-verktøyene har allerede lagt til rette for mye av dette. Vi har fått samhandlingsplattformer, løsninger som støtter medarbeidersamtaler osv. Men snart begynner Z-generasjonen å gradvis ta plass i arbeidsmarkedet, en generasjon som vil stille enda større krav til anerkjennelse, de tar plass og vil for mange oppfattes som vanskelige å lede. I flate organisasjoner vil det stilles større krav til systemstøtte.

Trend #2 – Organisasjon og samhandling

Vi går mer fra operativ organisering til operativ samhandling. Dette er en trend som har pågått en stund, særlig i USA, som vi nå også ser tendenser til i Norge. Det betyr færre sjefer, men flere ledere og selvledelse. Færre avdelinger, flere prosjekter. Mindre byråkrati, mer action. Dette fører til at vi får flatere organisasjoner. Og i flatere organisasjoner blir systemstøtten en viktig faktor for å kompensere for færre nivåer i organisasjonen. HR-avdelingen som fagområde vil også få nye ansvarsområder, med blant annet større rolle i å skape endringer og bygge teknologi- og innovasjonskultur i fremtidens organisasjoner.

Trend #3 – Teknologi i HR-verktøy

Blockchain har vært en «buzz» i god tid nå, særlig knyttet til valuta. Det stor grunn til å tro at blockchain også vil få en sentral plass innen HR, ved at den enkelte ansatt får eierskap til sine egne HR-data. Lønnskonto, adresseinformasjon og pårørende. Når en kan eie disse dataene selv blir det bedre kvalitet og det vil være riktig eierskap mtp. GDPR.

Det er allerede mange aktører som har tatt AI, maskinlæring og robotteknologi inn i sine løsninger. Dette bidrar til effektivitet, utnyttelse av tilgjengelig kunnskap og kvalitet. Her vil vi se en kraftig utvikling de neste årene.

Det siste vi ser er adopsjon og UI. Systemer skal aller helst konsumeres via mobiltelefon, og verktøy skal benyttes så langt ned i organisasjonen som mulig. Dermed blir krav til brukergrensesnitt og enkelthet viktig. I flate organisasjoner må løsninger innføres raskt og løsningene skal derfor helst være selvforklarende.

Bjørn Inge gir ordet videre til våre tre leverandører, og her kommer en oppsummering fra hver av de.

Avtar S. Jasser fra CatalystOne

Avtar S. Jasser er gründer og administrerende i CatalystOne. Etter oppstart i Norge for 16 år siden er CatalystOne blitt en ledende aktør i Skandinavia for moderne HR-plattformer. CatalystOne støtter hele ansattreisen gjennom en bred løsning, og vektlegger i tillegg at HR masterdata må sømløst og sikkert kunne utveksles med de andre IT-systemene slik at den gode ansattopplevelsen ivaretas på tvers av systemene.

Avtar prater om hvordan digitalisering har skutt fart og fremtiden er kommet nærmere pga. COVID-19. Og at CatalystOne er godt forberedt for å hjelpe kundene med å møte disse utfordringene gjennom en bred plattform, markedets beste brukeropplevelse, stor grad av prosessautomatisering, velutviklede API’er for enklere integrasjoner og en organisasjon som lever og ånder for å sikre at kundene deres lykkes. Sist, men ikke minst, har CatalystOne allerede satset mye på å støtte ledelse på distanse som de fleste av oss driver med under pandemien og vil sannsynligvis fortsette med til en viss grad også når pandemien er over.

Pål Kristian Eggen fra 4human

Pål Kristian Eggen er Strategic Business Manager i 4human. Han kan fortelle at i 4human setter de mennesket i sentrum. Deres mål er å gjøre arbeidshverdagen lettere for både ledere og ansatte, slik at de kan fokusere på deres daglige gjøremål på kontoret. 4human er en komplett leverandør innen HR-løsninger, og har en av de mest funksjonsrike HRM- systemene i landet. Deres moderne skybaserte HRM løsninger effektiviserer personalprosesser, forbedrer oppfølgingsrutiner, gir deg oversikt over fravær, og sikrer positive og motiverende ansettelsesprosesser. Deres digitale HR-løsninger bidrar også til en effektiv digitalisering av det offentlige Norge, gjennom tett integrasjon med elektroniske tjenester fra Altinn og Nav. De leverer HR-systemer til virksomheter innen helse, finans, varehandel, utdanning, forskning og bygg og anlegg.

Pål Kristian forteller at ved å ta i bruk 4human HRM skal kundene oppleve ett HRM system som er selve NAV’et i sin interne systemarkitektur. 4human HRM vil sikre att all Masterdata blir håndtert og samtidig sikre sterke integrasjoner med nødvendige omkringliggende systemer. Kundene vil også med 4human HRM sikre en HRM løsning som støtter opp om en sunn bedriftskultur med fokus på kontinuerlig læring og medarbeiderskap. Dere vil ha ett topp moderne verktøy som deriblant enhetlig støtte for sykefraværsoppfølging, Onboarding av medarbeidere, felleskonsept for medarbeidersamtaler, kompetanse og medarbeiderutvikling. Basert på 4human sin unike kompetanse og metodikk gjennom over 1500 kundeprosjekter, så skaper de en unik effektivisering gevinst, i tillegg vil 4human HRM forenkle og forbedre arbeidshverdagen for ledere og ansatte hos våre kunder. 

Jesper Michaelsen fra Cornerstone

Fra Cornerstone stiller country manager i Norge, Jesper Michaelsen. Cornerstone har verdens ledende skybaserte plattform for Talent & People Management. De ansatte er bedriftens absolutt viktigste ressurs, så å utvikle, motivere og engasjere alle ansatte på tvers av organisasjonen, er noe av det viktigste en bedrift kan gjøre i tiden som kommer. Cornerstone tilbyr en helhetlig HR plattform som støtter opp om bedriftens strategisk HR prosesser gjennom hele den ansattes livsløp – fra rekruttering, onboarding, talentutvikling og administrative HR-prosesser.

Ifølge Jesper vil fremtidens ansattreise utelukkende konsentrere seg om å ha, ansette, og ta vare på menneskene i organisasjonen med riktig kompetanse. Både fordi kompetanse i seg selv har en uvurderlig verdi for bedriften, og også fordi det kreves riktig kompetanse for å kunne omstille seg de stadig raskere endringene som enhver bedrift må forholde seg til. En av de største utfordringene i denne sammenheng er å identifisere hvilken kompetanse man har behov for, nå og i tiden fremover, men med riktig verktøy og en god kultur for samhandling, så er mye allerede gjort for å sikre en levedyktig fremtid for bedriften og alle den ansatte.

Paneldebatt

Etter tre flotte leverandørpresentasjoner bruker vi gode 30 minutter på å besvare spørsmål som har kommet inn underveis, og ikke minst en egen paneldebatt ledet av Bjørn Inge. Her får alle leverandørene muligheten til å svare opp ulike spørsmål. Dette er virkelig en seanse vi anbefaler at du ser.

HR Digital Standup

Dette er det første webinaret i serien HR Digital Standup, og det er bare å følge med for det er ikke det siste!

Vi takker bidragsyterne denne gangen: CatalystOne, 4human og Cornerstone. Følg med i våre kanaler for å se hvem sin blir med neste gang.