fbpx
TELLMANN Dronningensgate 28 N-0154 Oslo
(+47) 22 700 820

Operasjonell revisjon

Ofte oppstår det behov for å få oversikt over et spesifikt område (f.eks. håndtering av personopplysninger) på kort varsel og med kort tidsfrist for status og rapport. Dette kan også være en del av internkontrollregime eller forberedelse til ekstern revisjon. Det er ikke alltid mulig å unngå slike gjennomganger, derfor er det viktig å gjøre dette rett første gang. Det er dette vi mener med operasjonell revisjon.

Hva mener Tellmann med operasjonell revisjon og hva kan vi tilføre?

Vi har god erfaring med å gjennomføre strukturerte gjennomganger av hele eller deler av en virksomhet, knyttet til definerte områder eller scope (f.eks personvern). Vi bruker «revisjonsmetodikk» for å få dokumentert oversikt over et avgrenset område og identifisere områder som må forbedres og eventuelle nye muligheter. Vår tilnærming følger stort sett dette mønsteret:

  • Oppstartsmøte med involverte / nøkkelpersonell – for å sikre korrekt scope og forankring
  • Dokumentgjennomgang og oppdragsdefinisjon – sikre at «vi» adresserer forespørsel eller oppdrag korrekt
  • Datainnsamling med bl.a gjennomgang av tidligere revisjonsfunn, internkontroll rapporter, incidenter, andre kilder
  • Samsvarsvurdering ift oppdraget og krav – dokumentasjon av status (med evt verifikasjon)
  • Resultatpresentasjon og – rapport
  • Integrering i virksomhetens styringsgrunnlag/rapportering, kobling mot relevante prosesser og ordinær drift.

Spesielle ferdigheter/kompetanse/behov

Vi har erfaring med forbedringsarbeid trigget av revisjon som en selvstendig gjennomgang eller som en del av kartleggingsarbeid som senere kan benyttes som input til forbedringsarbeid. Vi fokuserer mye på motivasjon og positiv vinkling av muligheter. Vi loser gjerne kunden videre gjennom verdikjeden for å sikre at «funn» i gjennomgangen blir håndtert til det beste for kundene, bl.a via kobling til internkontroll og virksomhetsstyring. Vår tilnærming er svært praktisk.

Les mer om risikostyring og sikkerhet.