Skip to main content

At det er skyen som gjelder, vil mange allerede si er gammelt nytt. At man bruker skyen aktivt som del av egen sourcingstrategi, er imidlertid ferskvare hos mange. Men å virkelig forstå og utnytte skyen som del av egen forretningsutvikling, har de færreste tatt tak i. Likevel er det her de store mulighetene ligger. Både hvis du vil skape gevinster for egen virksomhet, få IT relevant for egen forretning og sikre konsistent utnyttelse av skyens muligheter.

Kanskje du har endret mentalitet det siste året? Vi som jobber tett på markedet for sourcing og tilrettelegging av IT for kunder, opplever det. Dialogene har endret seg. Mange har kommet på nye og kanskje bedre tanker. For nå gjelder skyen. Og sourcing på en ny og annen måte. Og med det andre muligheter for å knytte IT nærmere egen forretning og verdiskapning. Det er dette Tellmann kaller Sourcing 2.0.

Det kommer stadig ny og spennende teknologi og løsninger, men det er ikke det viktigste. Det er selve innstillingen til å la data og applikasjoner være i skyen, som har endret seg. Det var tidligere krevende å beslutte å outsource egen IT-drift. Derimot omfavner nå mange det voksende frambudet av skytjenester og applikasjoner levert over nett.

Det er mange årsaker til det. Det henger bl.a. sammen med applikasjonsleverandørenes ønske om nærhet til egne kunder. Samtidig som funksjonalitet i skyen gir kunder en gevinst. Som f.eks. ukomplisert tilgang på ny funksjonalitet. Samt stor grad av fleksibilitet og skalerbarhet i egen IT-portefølje.

Det å bore i årsaker, er verdt en blogg alene. Her skal jeg imidlertid løfte fram noen av forskjellene på den tradisjonelle (Sourcing 1.0) og den nye (Sourcing 2.0) måten å outsource på. For det er lett å ta i bruk skytjenester og funksjonalitet levert over nett. Men hva innebærer egentlig Sourcing 2.0 for den enkelte kunde. Og hvilke gevinster kan man faktisk hente ut? Er det verdt å stille seg noen spørsmål om hvor ferden går hen, og hvilke konsekvenser den får, før man i fritt fall kaster seg ut i sky-eventyret?

Sourcing 1.0 versus Sourcing 2.0

I tradisjonell Sourcing 1.0 outsourcer man vanligvis driften av sine applikasjoner og systemer. Det vil si man outsourcer det å sørge for at applikasjonen og systemene er tilgjengelig for de som skal bruke dem. Som tjenestemottaker av drift er man opptatt av hvilke driftstjenester man trenger. Og hvilke egenskaper ved driften man skal ha ivaretatt som oppetid, tilgjengelighet, etc. Ved en slik outsourcing har man gjerne gjort noen grep allerede. Ved å gå fra å vektlegge det tekniske ved drift, til hvilke driftsytelser man skal motta og med hvilken kvalitet. Fokuset er imidlertid fremdeles på drift og hvilke applikasjoner som skal driftes på hvilken måte. Man opererer derfor ennå på forutsetningslaget uten videre fokus på den forretningsstøtte som driften og applikasjonen skal gi.

Vi kan illustrere dette slik:

Med skybaserte tjenester under Sourcing 2.0, der den enkelte applikasjonsleverandør leverer funksjonalitet, endres fokuset i tjenesteleveransene. Driften er nå kun en forutsetning for den funksjonaliteten som tilbys. Når tjenestene vil kunne bli tilgjengelig for alle brukere og forretningsenheter, vil utgangspunktet for leveransene være den forretningsstøtte som forretningen til enhver tid trenger. Sourcing blir en aktivitet som berører alle. Fordi sourcing ikke er drift eller en støttefunksjon, men en integrert del av det å sørge for at forretningen og de enkelte forretningsprosesser er effektive, relevante og konkurransedyktige.

Vi kan illustrere dette slik:
Sourcing 2.0

Sourcing er under Sourcing 2.0 ikke begrenset til å være et alternativ for utøvelse av tjenesteproduksjon, men kan skape nye forretningsmessige muligheter. Spesielt for de som ser sammenhenger mellom funksjonalitet tilbudt i skyen og egen verdiskapning. Sourcing 2.0 tilrettelegger for- og henger sammen med fremtidens forretningsmodeller. Ved bl.a. å skape en helt annen mulighet for fleksibilitet, skalerbarhet og time-to-market.

Der Sourcing 1.0 i stor grad var en aktivitet for den IT-ansvarlige, er Sourcing 2.0 en øvelse som «alle» vil ha interesse i og kunne benytte. Dette fordi alle forretningsenheter kan hente egen forretningsstøtte i skyen. Dette utfordrer i stor grad virksomhetens styringsmodeller og den tidligere kontrollen med kommunikasjon og dialog mot leverandørmarkedet.

I tillegg er forretningsmodellene optimalisert for den enkelte tjenestetilbyder med basis i hva hver og en tilbyr egne kunder. Det som tilsynelatende er enkelt tilrettelagt for å hente ut én tjeneste i skyen, kan bli utfordrende når alle tjenester skal sys sammen på en god måte og aspekter som integrasjoner og sikkerhet vel ivaretas. Her er det oppgaver og ansvar som IT naturlig må holde i. Og som kanskje bare IT ser de fulle konsekvensene av.

Mulighetene med Sourcing 2.0

Gjennom Sourcing 2.0 vil altså ny funksjonalitet bli lett tilgjengelig og kan lett tas i bruk. Det utfordrer og stiller nye krav til intern styring, samhandling og helhetlig tenking. Kontroll oppnås ikke lengre gjennom en rigid endringshåndtering.

Sourcing 2.0 handler om hele virksomheten og innebærer å gi tilgang til forretningsstøtte som integrert del av forretningens økosystem. Dette for å skape verdi for sluttbruker. Det skjer imidlertid ikke, med mindre man skaper en bevisst forståelse for hvilke endringer som inntreffer med endret måte å source på. Og hvordan egen virksomhet bør nyttiggjøre seg dette.

Det er derfor verdt å merke seg at de mest sentrale utfordringene med Sourcing 2.0 handler om de fundamentale valg, vurderinger og endringer som må gjøres i kundens virksomhet. Med Sourcing 2.0 må det også komme en endring av hvordan IT tilrettelegges og utnyttes i virksomheten. Og hvordan virksomheten blir organisert og tilrettelagt.

Utfordringen er ikke det å gå inn i en Sourcing 2.0-situasjon. Altså å ta i bruk skybaserte tjenester isolert sett. Men å tilrettelegge virksomheten slik at den drar fordel av de gevinster som Sourcing 2.0 kan tilby.

Også CIO sine muligheter

Skybasert tjenesteutsetting vil komme uavhengig av man selv tar aktiv stilling til om man skal nyttiggjøre seg av det eller ikke. De som faktisk går inn og vurderer konsekvenser av dette for egen virksomhet, har imidlertid en anledning til selv å være med å skape morgendagen for egen virksomhet.

Sourcing 2.0 tilbyr en mulighet for IT til å innta en forretningsstyrt tilnærming – og spille opp og sette premissene for forretningens utvikling.

Les mer om sourcing – fra utgiftspost til inntekstsstrøm.

Sourcing 2.0 gir kanskje gevinster ved å ta i bruk tjenester fra skyen, men skal gevinsten bli ekstraordinær må man aktivt og målrettet tre inn i det mulighetsrommet som Sourcing 2.0 skaper. Og se hvordan virksomheten som helhet best mulig tilrettelegger seg og utnytter nye forretningsmodeller som spiller godt sammen med dit virksomheten vil.