Skip to main content

Tellmann har gjennom de siste 20 årene hjulpet en rekke norske virksomheter med å source sine IT driftstjenester. Vi har også bistått med å utvikle IKT-funksjoner og enheter til å bli godt tilrettelagt og støtte egen virksomhet på best mulig vis. Men i begrenset grad har sourcingen handlet om å tilrettelegge for og skape fremtidens digitaliserte og lønnsomme virksomheter. Før nå…

For mange virksomheter har det vært riktig å tjenesteutsette sin produksjon av IT tjenester. Viktige drivere har vært enkel tilgang til teknisk kompetanse og ambisjon om sparte kostnader på IT-budsjettet. Samt IT-tjenester som skalerer ved behov og fokus på andre ting enn IT-driften. Helst å levere IT-tjenester som er mer forretningsnære enn drift.

Konsekvensene og gevinster for forretningen i forbindelse med slik sourcing har imidlertid vært begrensede. IT-tjenestene har kanskje blitt billigere og mer stabile, men forretningen har ofte ikke vært involvert eller brydd seg i nevneverdig grad. Det er forståelig. Tradisjonell sourcing er normalt fokusert om å få stabile og fremtidsrettede driftstjenester. Det er ikke alle med ansvar for forretningsutvikling og inntektsstrømmer som oppfatter det som spennende og relevant. Og det med rette.

For IT har outsourcingen gjerne vært del av en større transformasjon. Gjennom å flytte konkrete oppgaver og ansvar fra IT-avdelingen selv, til leverandøren, har IT fått en endret rolle. Fra å være tjenesteprodusent til å bli kunde- og tjenestemottaker. Men virksomheten som helhet har ofte i mindre grad blitt påvirket og høstet forretningsmessige gevinster. Der IT har klart å frigjøre ressurser, og endre fokus fra frembringelse av basis IT-tjenester, til mer forretningsnære og kritiske tjenester, har dette skjedd. Da har virksomheten kunnet nyte godt av den tradisjonelle måten å source på. Men følgelig kun som en konsekvens av ITs evne til å skifte fokus fra drift til forretningsutvikling.

Sourcing skaper nye muligheter

Med tilgang til applikasjoner (SaaS) og uttak av forretningsstøtte direkte fra skyen, er relevansen av sourcing blitt totalt endret. For det første er sourcing blitt en aktivitet som gjøres av alle forretningsenheter. Ikke kun av IT-avdelingen. Da det ikke er drift som sources, men forretningsstøtte relevant for alle prosesser og verdikjeder, så vil forretningen som helhet ønske å initiere og ta del i disse aktivitetene. Sourcing oppfattes å være til gagn både for de som skal effektivisere, utvikle forretningen, skape nye tjenester og generere nye inntekter.

For det andre brukes skybasert souring som et bevisst verktøy for å skape morgendagens digitale virksomhet.  Stabil drift, eller endret fokus hos IT-funksjonen, er ikke lengre driveren for sourcingaktivitetene. Men det å tilrettelegge morgendagens virksomhet på en effektiv, fleksibel og smidig måte. Sourcing ved å bruke skyen er en del av fremtidige innovative løsninger. Og en sentral bidragsyter for å få på plass en optimal forretningsvirksomhet, gunstige forretningsmodeller og fremtidige inntektsstrømmer.

Les mer om skybasert sourcing.

Som del av denne endringen må også morgendagens IT-avdelinger endres og bli en integrert del av egen virksomhet. Å stå på utsiden av moderniseringen og digitaliseringen som sourcing skal understøtte, er ingen god idé. En holder seg ikke relevant, og en vil ikke få muligheten til å påvirke egen virksomhet i riktig retning. Det er ikke unaturlig at IT-avdelingen krymper når skytjenester og forretningsstøtte hentes av forretningsenhetene selv. Men de IT-relaterte oppgavene og ansvaret blir ikke borte i virksomheten. De løses imidlertid best med nærhet til de forretningsmessige utfordringer som informasjonsteknologien skal løse.

For morgendagens virksomheter vil også trenge mange av de tjenester IT-avdelingen leverer i dag. Men de må være etterspurte, godt integrert med forretningen og godt synkronisert med virksomhetens behov.

Sourcing krever endringer

Fremtidig sourcing er en motor i virksomhetens digitaliseringsreise. Men den krever også en endring hos mottakende organisasjon for å nyttiggjøre seg tjenestene på en god måte. Og ikke minst for at man skal hente ut ønskede effekter gjennom å digitalisere og å etablere nye forretningsmodeller.

I Tellmann har vi etablert nedenstående modell som del av vårt rammeverk Tellmann Cloudfire© for å forklare mulighetene, men også kravene, knyttet til moderne sourcing. Ventresiden av figuren angir forhold som påvirker mulighetsrommet en virksomhet må forholde seg til når virksomheten skal velge en optimal modell for fremtidig sourcing.

I denne sammenheng er det imidlertid høyresiden av sirkelen som er mest interessant. Den viser at en optimal tilrettelagt sourcingmodell vil måtte ha konsekvenser på en rekke områder for at den skal kunne realiseres og at ønskede forretningsmessige effekter kan hentes ut. Sagt på en annen måte; når man velger en fremtidsrettet sourcingmodell med utstrakt bruk av skytjenester, så må det gjøres en rekke transformasjoner i virksomheten. Høyresiden viser områder som ofte må håndteres ved en sourcing og gjennomgå fundamentale forandringer, skal virksomheten hente ut ønskede gevinster gjennom fornyelse og digitalisering.

Tellmann Cloudfire©

I hvilken størrelsesorden de ulike områdene må endres og på hvilke måter, vil variere fra virksomhet til virksomhet. En vurdering av dette gjøres som del av Tellmanns sourcingstrategi under Tellmann Cloudfire© og for å sikre at virksomheten blir digital og fremtidsrettet.

Uavhengig av hva som er til vurdering og hvilke effekter man vil at sourcingen skal gi, er vurderingen og mulige gevinster aldri begrenset av hva IT-avdelingen som sådan kan oppnå. I morgendagens virksomheter vil oppgaver og ansvar måtte ses i en helhetlig sammenheng og i en større kontekst på jakt etter forretningsmessige effekter og gevinster. Sourcing vil ikke gjøres isolert og nødvendige konsekvenser av sourcingen handler om noe større enn IT-avdelingens oppbygning og ansvarsområder som sådan.