Skip to main content

Vi fornyer og forbedrer verdikjeder og sikrer god digital forretningsstøtte drevet av fleksible og fremtidsrettede løsninger.

Morgendagens virksomheter er fleksible, skalerbare og innovative i sin bruk av teknologi. For de fleste krever det evnen til kontinuerlig omstilling og nytenking for å beholde konkurransekraft i dagens marked. Tellmann sikrer at moderne forretningsstøtte innføres i tråd med kapasitet og endringsevne. Med tett involvering fra- og forankring i toppledelsen.

NeXtTech© er vårt gjennomarbeidede og egenutviklede rammeverk for vellykket innføring av moderne forretningsløsninger. Med dette som fundament og i hendene på erfarne senior rådgivere, bistår vi våre kunder med å velge, anskaffe, ta i bruk og høste gevinster av nye IT-løsninger og tjenester. NeXtTech© er et helhetlig rammeverk som dekker nødvendige aspekter på strategisk, taktisk og operativt nivå i organisasjonen.

Med en målbildeorientert, forretningsnær og strategisk tilnærming jobber vi tett med våre kunder når fremtidig virksomhet skal utforskes og avklares. På en helhetlig og strukturert måte ser vi på forretningsmål, organisasjon, IT-løsninger, informasjon, arbeidsprosesser, endringsbehov, kundereiser og de muligheter som finnes i markedet.

Vi har et gjennomgående og kontinuerlig fokus på forretningsmessige gevinster og effekter. Det sikrer en fremtidig virksomhetsarkitektur der IT og forretningsløsninger støtter opp om forretningsmål og strategier. Tilgjengelige ressurser i organisasjonen utnyttes på en optimal måte og nye digitale muligheter avdekkes.

Anskaffelsene legger vi gjerne opp som dialogbaserte prosesser med vektlegging av kritiske områder som må løses og ønskede effekter som skal realiseres.

Vi etablerer realistiske veikart og sikrer nødvendig gjennomføringsevne. Å gå prosessen stegvis mot et forretningsmessig målbilde, understøttet av en helhetlig arkitektur anser vi å være viktige forutsetninger for å lykkes med moderne forretningsstøtte.

Vi kan hjelpe deg med:

  • Etablering av beslutningsunderlag og strategisk fundament for forretningsløsningsprosjekt 
  • Valg, anskaffelse og mottak av ERP, CRM, HR og annen sentral forretningsstøtte 
  • Målbilder og gevinstarbeid 
  • Endringsledelse, organisasjonsutvikling og kommunikasjon 
  • Virksomhetsarkitektur, løsningsarkitektur og integrasjoner 
  • Analyse og forbedring av arbeidsprosesser 
  • Informasjonstilgang og masterdata 
  • Prosjektstyring- og ledelse 
  • Leverandørstyring- og oppfølging 

Tellmann kan hjelpe deg på ulike måter med ditt prosjekt. Vi tar gjerne et helhetlig ansvar for gjennomføringen av prosjektet fra tidlig fase og helt til ferdig realisert målbilde. Vi kan også bistå med gjennomføring av enkeltfaser, eksempelvis selve anskaffelsen eller mottak av en løsning som er anskaffet. Om du ønsker å gjøre det meste selv, kan vi også forsterke din prosjektorganisasjon med spisskompetanse på prosjektledelse, endringsledelse, anskaffelse, arkitektur eller annet.